על-סמך הניסיון שנצבר בפיילוט, גובשו 5 עקרונות-מנחים להפגת בדידות. העקרונות נועדו להַכוונת הפעולה של מערכות שירותים, ואנו ממליצים שיובאו בחשבון בכל מהלך עתידי של תכנון מענים לבדידות. חמשת העקרונות יכולים לשמש גם אַמות-מידה או סטנדַרטים להבטחת האיכות והאֶפקטיביות של מענים לבדידות.

עזרה בהיחלצות מהבּועה
איתור הבודדים הסמויים-מהעין

פרקטיקות להפגת בדידות

במסגרת הפיילוט נוסו 7 פרקטיקות שמטרתן להפיג בדידות. רוב הפרקטיקות היה להן ייצוג ביותר מרשוּת מקומית אחת. המשמעות היא שאותה פרקטיקה יושמה במספר יישובים או מועצות אזוריות – לאו דווקא בצורה זהה, אלא בוואריאציות עם דגשים שונים. היכרות עם הפרקטיקות ועם צורות-ההפעלה המגוּונות, יכולה לתת השראה ליישומים עתידיים.

המחקר שליווה את הפיילוט לאורכו,

עקב אחרי השינוי במצבם של משתתפים שלקחו חלק במענים.

כשנשאלו המשתתפים איך הם תופסים את השינוי,

זה מה שהעלו ממצאי המחקר:

 58%

מהמשתתפים דיווחו
שהמענה תרם להפחתת
תחושת הבדידות

 71%

מהמשתתפים דיווחו
שהמענה תרם לשיפור
מצב הרוח הכללי

 48%

מהמשתתפים דיווחו
שהמענה תרם לשיפור
תחושת הבריאות הכללית

כשבדקו החוקרים

את מדדי התוצאה  
לפני ואחרי ההשתתפות במענה, 

התגלתה ירידה מובהקת

ברמת הבדידות 
כמו גם ברמת האינדיקציה לדיכאון 
בקרב זקנים שלקחו חלק במענים
בהשוואה לזקנים

שלא לקחו בהם חלק.