top of page

בדידות בזיקנה

ואיך ניתן להפיג אותה

צילום: ברצי גולדבלט

אתר זה נועד

בדידות בזיקנה

ואיך ניתן להפיג אותה

אתר זה נועד להביא בפניכם את עיקרי הידע שנצבר במיזם הבדידות מיסודם של ג'וינט-אשל,
קרנות הביטוח הלאומי ומשרד העבודה והרווחה.

האתר במספרים

12

רשויות
שימשו בסיס להרצת פיילוט

 

23

מענים
פעלו בשטח
במשך שנתיים


 

1300

משתתפים
לקחו חלק
במענים


 

7

פרקטיקות
נוסוּ בפיילוט בוואריאציות שונות
 

5

עקרונות
גובשו כמסקנה
"מה עובד" בהפגת בדידות
  

על-סמך הניסיון שנצבר בפיילוט, גובשו 5 עקרונות-מנחים להפגת בדידות. העקרונות נועדו להַכוונת הפעולה של מערכות שירותים, ואנו ממליצים שיובאו בחשבון בכל מהלך עתידי של תכנון מענים לבדידות. חמשת העקרונות יכולים לשמש גם אַמות-מידה או סטנדַרטים להבטחת האיכות והאֶפקטיביות של מענים לבדידות.

יצירת תנאים מיטביים לקשר

מה שבאמת מפיג בדידות
הוא חיבור משמעותי לאחרים

principle1-icon-yellow-birds.png
principle1-icon-yellow-birds.png
principle1-icon-yellow-birds.png

פרקטיקות להפגת בדידות

במסגרת הפיילוט נוסו 7 פרקטיקות שמטרתן להפיג בדידות. רוב הפרקטיקות היה להן ייצוג ביותר מרשוּת מקומית אחת. המשמעות היא שאותה פרקטיקה יושמה במספר יישובים או מועצות אזוריות – לאו דווקא בצורה זהה, אלא בוואריאציות עם דגשים שונים. היכרות עם הפרקטיקות ועם צורות-ההפעלה המגוּונות, יכולה לתת השראה ליישומים עתידיים.

המחקר שליווה את הפיילוט לאורכו,

עקב אחרי השינוי במצבם של משתתפים שלקחו חלק במענים.

כשנשאלו המשתתפים איך הם תופסים את השינוי,

זה מה שהעלו ממצאי המחקר:

Bird

 58%

מהמשתתפים דיווחו
שהמענה תרם להפחתת
תחושת הבדידות

Birds

 71%

מהמשתתפים דיווחו
שהמענה תרם לשיפור
מצב הרוח הכללי

Bird

 48%

מהמשתתפים דיווחו
שהמענה תרם לשיפור
תחושת הבריאות הכללית

כשבדקו החוקרים

את מדדי התוצאה  
לפני ואחרי ההשתתפות במענה, 

התגלתה ירידה מובהקת

ברמת הבדידות 
כמו גם ברמת האינדיקציה לדיכאון 
בקרב זקנים שלקחו חלק במענים
בהשוואה לזקנים

שלא לקחו בהם חלק.

bottom of page