top of page

על-סמך הניסיון שנצבר בפיילוט, גובשו 5 עקרונות-מנחים להפגת בדידות.
העקרונות נועדו להַכוונת הפעולה של מערכות שירותים, ואנו ממליצים שיובאו בחשבון בכל מהלך עתידי של תכנון מענים לבדידות. חמשת העקרונות יכולים לשמש גם אַמות-מידה או סטנדַרטים להבטחת האיכות והאֶפקטיביות של מענים לבדידות.

לקריאת המסקנות של מחקר-ההערכה המלווה, יש לגלול לתחתית דף זה. 

ממצאי מחקר ההערכה

המחקר שליווה את הפיילוט לאורכו,

עקב אחרי השינוי במצבם של משתתפים שלקחו חלק במענים.

כשנשאלו המשתתפים איך הם תופסים את השינוי,

זה מה שהעלו ממצאי המחקר:

Bird

 58%

מהמשתתפים דיווחו
שהמענה תרם להפחתת
תחושת הבדידות

Birds

 71%

מהמשתתפים דיווחו
שהמענה תרם לשיפור
מצב הרוח הכללי

Bird

 48%

מהמשתתפים דיווחו
שהמענה תרם לשיפור
תחושת הבריאות הכללית

כשבדקו החוקרים

את מדדי התוצאה  
לפני ואחרי ההשתתפות במענה, 

התגלתה ירידה מובהקת

ברמת הבדידות 
כמו גם ברמת האינדיקציה לדיכאון 
בקרב זקנים שלקחו חלק במענים
בהשוואה לזקנים

שלא לקחו בהם חלק.

Brookdale-logo.png

תמצית ממצאי המחקר

דוח המחקר המלא

המחקר
bottom of page