top of page
שאלון אינטייק מורחב

כלי-האינטייק המורחב פותח על-ידי חוקרי מכון ברוקדייל שליוו את פיילוט מיזם הבדידות מתחילתו. הכלי שימש נאמנה את רכזי השטח בבואם להעריך את התאמתם של מועמדים להשתתפות בתוכנית. נתוני האינטייק שנאספו בשטח, הועברו לחוקרים לצורכי ניתוח והפקת תובנות. 

בסיום הפיילוט הותאם כלי-האינטייק לשימוש עתידי של אנשי מקצוע המעוניינים להכיר לעומק את מאפייני הבדידות ואת הצרכים החברתיים של זקנים שעמם הם עובדים.

bottom of page